Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve, ki jih nudi  Dušanka Vake s.p., Vzhodna 9, 2311 Hoče (v nadaljevanju: podjetje), oziroma pri vseh pravnih odnosih med podjetjem in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija, ki ji podjetje nudi storitve), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga naročnik, razen v primerih, kadar da podjetje v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med podjetjem in obiskovalcem spletnega mesta www.duskavake.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja podjetje. Spletno mesto je v lasti in upravljanja podjetja in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti  dusanka.vake@gmail.com ali telefonu podjetja šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov storitev ali obiskovalcev spletnega mesta podjetja je urejeno v Splošnih pogojih zasebnosti.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko spletno mesto kakor koli (p)oškodovalo. Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani podjetja.

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvedbe (p)oškodovanja spletnega mesta ima podjetje obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.Podjetje si pridržuje pravico, da iz zbirke podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnostobjavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne podjetje ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju podjetja, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

POGOJI SODELOVANJA

Podjetje se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Podjetje lahko kot naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala podjetju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani. Pogodba med naročnikom in podjetjem je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe stranki.

Podjetje ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, naj se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo podjetja se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

V primeru dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v drugih primerih, ko podjetje meni, da je to potrebno, ima podjetje pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri podjetju, podjetje zavezujejo samo v primeru, kadar podjetje pisno potrdi takšne dogovore.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi podjetja se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov podjetja niso predmet pogajanja.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ), ali kot izpisan dokument in je namenjen izključno naročniku. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo podjetje napisano gradivo dostavilo naročniku prek elektronske pošte.

Podjetje ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Podjetje vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in podjetjem.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

CENE STORITEV IN POPUSTI

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom podjetja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

Podjetje lahko ponudi popust na določeno storitev. Popusti se določijo v pogodbi o izvedbi storitve.

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in ni vračljiva.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Varstvo osebnih podatkov

S plačilom ali izpolnjevanjem obrazcev na spletni strani uporabnik dovoljuje, da sme podjetje DUŠANKA VAKE s.p., Vzhodna 9 2311 Hoče kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v kontaktni obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM – neobvezno, elektronski naslov, podatke o poslovni ideji, njegovemu poslu, itd.)

Uporabnik, ki si je prenesel brezplačna spletna darila na spletni strani www.duskavake.si, bo prejemal tudi obvestila podjetja, od katerih se lahko kadar koli odjavi.

Zbrani podatki si uporabljajo za:

– statistično obdelavo,
– trženjske raziskave,
– segmentacijo kupcev,
– obdelavo preteklega nakupnega obnašanja,
– obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju,
– pošiljanje reklamnega gradiva in
– vabil na dogodke
– ter za obveščanja o nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje Dušanka Vake s.p.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na e-naslov: dusanka.vake@gmail.com.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o vrsti tečaja ali delavnice, vsebina prevoda, ali izdelek, ki ga je naročila) podjetje (upravljalec) Dušanka Vake s.p., Vzhodna 9, 2311 Hoče, obdeluje samo za naslednje namene:

– za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-novic) z namenom obveščanja o novih tečajih, akcijah, novih izdelkih, novih vsebinah na spletni strani stinovtuijno.com, storitvah ali delavnicah, ki jih organizira ali soorganizira podjetje Dušanka Vake s.p.,
– za vodenje evidence o kupcih izdelkov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Dušanka Vake s.p.,
– za pregled in analizo aktivnosti posameznikov pri poslanih e-poštnih sporočilih (katera e-sporočila je posazmenik odpr, katera je prebral, katere povezave je kliknil, koliko časa je bral posamezne vsebine in ali jih je komu priporoči)
– za segmentiranje posameznikov na podlagi njihove aktivnosti pri e-sporočilih, ki skladno z njihovo aktivnostjo prejmejo individualizirana e-poštna sporočila (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino), z namenom bolj relevantnega obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
– za analizo življenjske poti uporabnika na spletni strani duskavake.si: od kje je uporabnik prispel na spletno stran, koliko časa se je zadržal na spletni strani, katere strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, katere spletne strani so ga vodile v nadaljnje korake.

Celotna analiza in upravljanje s podatki se uporablja zgolj za interno evidenco podjetja Dušanka Vake s.p. in se ne posreduje tretjim osebam.

Hoče 04.01.2021

 

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Dušanka Vake s.p. deluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja Dušanka Vake s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadar koli zahteva dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:

– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,

– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– popravek netočnih osebnih podatkov,

– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

– podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral,

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,

– zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,

– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, posredujem v pisni obliki na upravljavca, Dušanka Vake s.p., in sicer na e-naslov dusanka.vake@gmail.com

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Piškotki

Na spletni strani se uporabljajo: 

– Tehnični piškotki – ti piškotki so na spletni strani www.duskavake.si potrebni za pravilno delovanje spletne strani, in so sledeči:

– Piškotki za namen analiziranja prometa – analitični piškotki – (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, težave pri navigaciji)

  • Google Analytics piškotki so uporabljeni za spremljanje obiska spletne strani www.duskavake.si, za spremljanje prodaje in spremljanje drugih navad uporabnikov. Google Analytics je Googlovo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.

– Push Notifications – če se uporabnik odloči, da dovoli obvestila »Push notifications«, potem prejema obvestila. Od obvestil se lahko kadar koli odjavi v nastavitvah brskalnika.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne bi več dovolili uporabe piškotkov na njegovem računalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se vedno nahaja zavihek “Uredi nastavitve piškotkov”. Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naloži piškotke ali ne.

 

Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.

 

Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni stran www.duskavake.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja to spletno stran. 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe ali kratkih akcij, ponudnik ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov dusanka.vake@gmail.com. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Ti pogoji začnejo veljati dne 04.01.2021